دانلود کاتالوگ

فرم استخدام

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

انتقادات و پیشنهادات

 

این شرکت با بهره گیری از پیشینه ای طولانی و مثبت در زمینه ساخت و تامین انواع پیچ، مهره، واشر و انکربلت در سایزها و با تنوع مواد گوناگون موفق به عضویت در وندور لیستهای بشرح ذیل گردیده است:

عضویت در وندور لیست شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

عضویت در وندور لیست  شرکت نفت فلات قاره ایران

عضویت در  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان

عضویت در  وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ   ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان

عضویت در  وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ   ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

عضویت در  وﻧﺪور  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي

عضویت در وﻧﺪور  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان   دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﻧﻔﺖ

عضویت در وندور لیست مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

Copyright 2017 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co